Innlandet e-sport

Medlemsbetingelser

1. Kriterier for å være medlem i Innlandet E-sport:
a) Medlemsorganisasjonen er en frivillig organisasjon
b) Medlemsorganisasjonen holder til i Innlandet, og har sin hovedaktivitet her
c) Medlemsorganisasjonen har fokus på breddeaktivitet (inkludere alle ferdighetsnivåer)
d) Medlemsorganisasjonene er en aktiv organisasjon med fysiske medlemmer som gamer/utøver e-sport
e) Medlemsorganisasjonens formål er å fremme e-sport-aktiviteter for sine medlemmer
f) Styret i Innlandet E-sport behandler søknad om medlemskap fra mulige medlemmer, evt. klager behandles av årsmøtet
g) Medlemsorganisasjonen godtar idrettens verdigrunnlag;


i. Glede gjennom mestring
ii. Fellesskap gjennom utvikling sammen
iii. Helse gjennom et helhetlig liv
iv. Ærlighet gjennom synbare holdninger


2. Kontingent per klubb er satt til NOK 50,-. Det forventes at medlemsorganisasjoner bidrar med egne erfaringer og kompetanse for å skape aktivitet.


3. All aktivitet skal bygge på grunnverdier som glede, fellesskap og fair-play.


4. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.


5. Medlemsorganisasjonene må være registrert som en forening i Brønnøysundregisteret, og være medlem av Frivillighetsregisteret.


6. Medlemsorganisasjonene skal være selveiende og frittstående, med utelukkende personlige medlemmer i sin organisasjon.


7. Årsmøtet er organisasjonens øverste organ. Alle medlemsklubbene har en stemmer hver på årsmøtet.


8. Alle medlemmer som har betalt medlemskontingent i sin organisasjon, og som har fylt 15 år, er valgbare i Innlandet E-sport.
a. Unntaket er medlemmer som innehar et verv som kan komme i
konflikt med Innlandet E-sports interesser. F.eks. Nasjonale forbund, konkurrerende forbund eller lignede.


9. En tillitsvalgt kan være inhabil til å treffe avgjørelse i sak hvor vedkommende selv er personlig part og det innebærer særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende. Dette gjelder også med tanke på tillitsvalgtes klubbtilhørighet.


10. Inntil videre styrer Interimsstyret (4 medlemmer inkl. leder og ungdomsrepresentant) – ved første årsmøtet skal styret bestå av: Styresammensettingen skal ha en geografisk spredning i Innlandet. Styret består av min. Leder, nestleder, et styremedlemmer, ungdomsrepresentant (mellom 15 og 25 år) og en vararepresentant. Det skal tilstrebes at styremedlemmene ikke har samme varighet på sitt kandidatur.


11. Ved valg/ oppnevning av mer enn én person til et styre, utvalg mv., skal begge kjønn være representert.


12. Innlandet E-sport ønsker å oppfordre til aktivt arbeid for å ivareta utøvernes fysiske-, sosiale- og psykiske helse. Her er fysisk aktivitet i treningstilbudet, samt erfarings- og kompetansedeling mellom medlemsklubber, spesielt viktig.


13. Med «bredde-e-sport-aktivitet» mener Innlandet E-sport følgende er de viktigste momentene.
a. Alle skal inkluderes, uavhengig ferdighetsnivåer.
b. Utøvere skal være trygge på at de har en plass i laget, ingen skal bli ekskludert på bakgrunn av ferdighet
c. Medlemsorganisasjonene har gode rutiner for å ivareta gode holdninger og differensiering.
d. Legge til rette for opplevd mestring hos deltakerne og jevnbyrdighet i og mellom lag.

 
 
 
 
 
 

Vil du bli medlem?

Ønsker du og bli medlem, eller lurer på noe rundt Innlandet E-sport? Ta helst kontakt med oss på dette skjema.


VÅR MISJON


Vårt primære mål er å legge til rette for aktiviteter og bistå organisasjoner i Innlandet med å etablere e-sport-tilbud og digitale møteplasser for sine medlemmer og nærmiljøer.


VÅR VISJON


Vi er forpliktet til å skape de beste forutsetningene for e-sport i Innlandet


Klubbene


Per i dag består Innlandet e-sport av;

Blue Elite Esports (Otta), Brumunddal eFotball, Elverum E-sport, Moen E-sport, Glåmdal E-sport, Kvam Idrettslag, Nettverket E-sportsenter, NTNUI-GJØVIK esport, Raufoss E-sport og Bilia Vind IL E-sport

unsplash